ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thí sinh tải file về tại 1/ Phiếu đăng kí xét tuyển Cao đẳng http://tuyensinh.hiast.edu.vn/phieu-dk-xet-tuyen-cao-dang-2020/ 2/ Phiếu xét tuyển Trung Cấp: http://tuyensinh.hiast.edu.vn/bieu-mau-don-dang-ky/phieu-dk-xet-tuyen-tccn-2020/