STT Lớp Giảng viên phụ trách SĐT liên hệ Địa chỉ mail
1 C11NL1 Trần Văn Của 0939 185 167 trancua102@gmail.com
2 C12NL1
3 C11QQ1 Phạm Thị Bích Hạnh 0913 744 747 biha1873@yahoo.com
4 C11TM1 Trần Thị Trương Nhung 0903 606 064 trannhung1103@yahoo.com
5 C12QQ1
6 C11VP1 Vũ Mạnh Cường 0907 120 567 manhcuong887@yahoo.com
7 C12MK1 Hà Thị Kiều Oanh 0973 738 892 hakieuoanh@gmail.com
8 C11MK1
9 C12TM1 Trần Thanh Hiền 0983 002 570 tranthanhhien08@gmail.com
10 C12VP1 Trần Thị Nhàn 0166 958 9523 thanhnhan2911@gmail.com
11 C11KC1 Bùi Thị Bích Liên 0908 393 229 blienbt@yahoo.com.vn
12 C11KC2 Đinh Công Thành 0937 901 468 dinhcongthanh2007@gmail.com
13 C11TC1 Trần Bảo Nguyên 0908 075 506 tbnguyen1304@gmail.com
14 C12KT1 Hồ Thị Huệ 0909 867 372 hthue80@yahoo.com
15 C12KT2 Trần Thị Thanh Hà 0918 881 215 thanhha3107@gmail.com
16 C12TC1 Nguyễn Thị Lan Phương 0987 576 600 lanphuongvn@ymail.com
17 C11KS1 Nguyễn Anh Lợi 0902 484 739 nguyenloila@gmail.com
18 C12KS1
19 C11NA1 Trương Thị Hải Thuận 0937 070 949 truonghaithuan@yahoo.com
20 C12NA1
21 C11LH1 Nguyễn Công Trường 0934 229 241 congtruongn@ymail.com
22 C11NA2
23 C12LH1 Phan Trần Tuyên 0166 985 8696 phan_vnt@yahoo.com
24 C13MK1,C13NL1,
C13VP1 (1 lớp ghép)
Vũ Mạnh Cường 0907 120 567 manhcuong887@yahoo.com
25 C13QT1 Trần Thanh Hiền 0983 002 570 tranthanhhien08@gmail.com
26 C13QT2 Phạm Thị Bích Hạnh 0913 744 747 biha1873@yahoo.com
27 C13CB1, C13KS1
(1 lớp ghép)
Nguyễn Quang Trung 0945 238 637 quangtrung.khxh@gmail.com
28 C13NA1  
29 C13LH1 Phan Trần Tuyên 0166 985 8696 phan_vnt@yahoo.com
30 C13KT1 Nguyễn Thị Lệ Huyền 0917 499 091 huyenspsc@yahoo.com
31 C13KT2, C13TC1
( 1 lớp ghép)
Lương Thị Băng Tâm 0907 925 995 bangtam1811@gmail.com
32 C13TA1 Nguyễn Thụy Minh Trang 0938 047 576 thanhtrang8813@gmail.com
33 C11PM1 Lê Thị Cẩm Tú 0918.425.289 camtu209@gmail.com
34 C11QM1
35 C12PM1 Trần Đức Hy 0989.888.303 tranhy2007@yahoo.com
36 C12DD1
37 C13CTT1 Hà Đồng Hưng 0987.321.828 hadonghung@gmail.com
38 C13TDH1
39 C11TP1 Lê Thanh Hải 0982.812.507 thanhhai1608@gmail.com
40 C12TP1
41 C11UD1 Ngô Minh Nhã 0919.676.242 ngominhnha@hiast.edu.vn
42 C12MT1 Ngô Minh Nhã 0919.676.242
43 C11MT1 Nguyễn Thị Thanh Trưng 0985.205.852 trungthanhnguyen1202@gmail.com
44 C12UD1 Nguyễn Văn Quang 0978.089.091 nguyenvanquang2008@gmail.com
45 C13SH1, C13TP1
C13MT, C13KXD1
 (1 Lớp ghép)
Phạm Bá Nha 0919.676.242 banha@hiast.edu.vn
46 C11XD1 Trần Xuân Hải 0979.741.179 tranxuanhai052@yahoo.com
47 C11QX1
48 C12XD1 Phạm Gia Hậu 0988.604.020 haubtct@yahoo.com
49 C13DDT1 Trì Nguyễn Ngọc Tùng 0907.658.592 ttnt.tung@gmail.com
50 C13CCK1
51 C11CK1 Nguyễn Văn Nang 0974.948.698 nguyenvannang@hiast.edu.vn
52 C12DC1 Trần Thị Minh Việt 0931.349.883 minhvietvt44@gmail.com
53 C11DC1
54 C12CKO Hồ Duy Khánh 0907.652.998 hoduykhanh30@gmail.com
55 C13COT1
56 C13COT2
57 C13HDS1 Bùi Thị Xuân Thu 0977523947 thubui@auviet.edu.vn
58 C13HCT,C13HDD1
( 1 lớp ghép)
Nguyễn Thị Chín 01268638086 chinngong9999@gmail.com

 

Tin cùng chuyên mục