THÔNG TIN TRANG KHAI BÁO Y TẾ ONLINE NĂM 2021

* Link trang khai báo y tế năm 2021 của HIAST: https://bit.ly/khaibaoytehiast2021 * Còn đây là trang kết quả thông tin khai báo y tế để Phòng theo dõi: http://bit.ly/Ketqua_khaibaoyte2021